Italiane Avokatët online. Më e madhe ligjore portal italiane për avokatët.


Shoqata kombëtare e Strehimit Social - Republikës promovon qasje të njerëzve të kursimeve të pronësisë së banesës (neni. dyzet e shtatë Kushtetutës)


mbështetje me aktivitetet, informacioni dhe profesionistë të aftë dhe të shoqëruara me vështirësi në zbatimin e projekteve të banesave sociale Çdo person ka të drejtë për një standard jetese të përshtatshëm për shëndetin dhe mirëqenien e vetë dhe të familjes së tij, në veçanti në lidhje me të banimit (neni njëzet-e-pesë të Deklaratës universale të të drejtave të njeriut)