Italiane Avokatët online. Më e madhe ligjore portal italiane për avokatët.


Ndërprerjen e veprimtarisë afariste: si për të mbyllur Inps, Inail dhe TVSH-në


Pra, le të shohim se si për të mbyllur aktivitetin dhe çka kërkesat Inps, Inail dhe Tvsh-në të cilën ju keni për të menduarNderprerja e aktiviteteve komerciale dhe procesi është një kompleks pak për trajtimin për shkak se ajo siguron se mbyllja e aktivitetit të bëhet në mënyrë të saktë dhe të qëndrueshme për të gjitha zyrat kompetente për qëllim shmangien e dënimeve për disa përmbushjen e të harruara. Për më shumë informacion në lidhje me mënyrat dhe procedurat e mbylljes, të TVSH-së për profesionistët, kompani ne rekomandojmë tona të mëparshme neni,"në thellësi"afër TVSH- se si ta bëni ndërprerjen. Nderprerja e aktiviteteve komerciale kompanitë, organizatat dhe shoqatat, të cilët nuk kanë detyrimin e regjistrimit në Regjistrin e Kompanive apo në Regjistrin e lajmeve dhe ekonomike dhe administrative (Arm), mund të vazhdojë me mbylljen e veprimtarisë, duke paraqitur Agjencia Ardhurave model AA atje, i përfunduar, brenda tridhjetë ditëve nga data e ndryshimit të ndërprerjes së veprimtarisë. Prezantimi i modelit mund të bëhet në mënyrë elektronike në qoftë se ju keni kredencialet për të hyrë në Entratel ose Tatimore përputhje me anë të një autorizuar i ndërmjetëm, ose direkt në biletë zyrat e Agjencisë, ose duke regjistruar letër r. Një herë, transmetuar komunikimin me përfundimin, është e mundur të procedohet për mbylljen e Tvsh-së dhe numrin e pozicionet e Inps dhe INAIL. Nderprerja e aktiviteteve komerciale kompania e njerëzve, ofron për mbylljen përfundimtare të fragmentet që janë pak më të komplikuar në krahasim me të firmave individuale dhe të vetë-punësuar.

Kur është vendosur që mbyllja e një kompanie të personave, të mund të ndodhë për të dy llojet e procedurës: ndërprerja e aktiviteteve afariste në modelin e Zgjuar, është një përmbushje e tatimit të burokracisë që shërben për të Vërtetuar Raportimin e Fillimit të Veprimtarisë, përkatësisht, është një vetë-vërtetim se ju mund të filloni, të ndryshuar dhe të pushojë veprimtarinë prodhuese në artizanale, komerciale ose industriale, pa pasur nevojë të presin të paktën tridhjetë ditë për cd.

heshtja-është-pëlqimin për të kryer ekzekutimin e inspektimeve dhe kontrolleve nga autoritetet kompetente, ashtu siç ka ndodhur për vjetër DIA dhe DIA.

Modeli do të ZGJOHEN, të paraqitura nga të gjitha ndërmarrjeve të cilat synojnë të ndërpresin aktivitetin komercial në sektorët e mëposhtëm: një dënim i Tillë do të paguhet nga personi në fjalë përmes F formë, e cila duhet të jetë e bashkangjitur me komunikimin e shuarjes së zyrës së Tvsh-së apo modelet F Pagesat me identifikimin e elementeve"dhe"F Organet publike", ndëshkimi për mos të të dorëzojë deklaratën e pushimit të aktivitetit është të kërkuara nga ligji. Deklarata lënë jashtë ndërprerjes së aktiviteteve komerciale, parashikon pagesën e një gjobe, e cila është reduktuar në një të tretën e minimale, nëse tatimpaguesi paguan shumën brenda tridhjetë ditëve nga komunikimi i hiqet performancës tatimore. Për qëllime të pagesës dhe të sanksionit dështimi për të raportuar ndërprerjen e aktiviteteve komerciale, duhet të jenë të treguara në f kodin haraç Ndëshkimi për mos të të dorëzojë deklaratën e ndërprerjes së aktiviteteve, pas njoftimit të referuar në art, c. P.

nr. e vitit Në rastin në të cilin tatimpaguesi zgjedh për të përdorur për pagesën e dënimit, F formën e Pagesave me identifikimin e elementeve, kodi haraç duhet të futet në hapësirën shuma e kolonës shuma për të paguar një borxh, dhe të tregojë në e Tatimpaguesit, të dhënat personale dhe kodi tatimor, ndërsa në seksionin e Thesarit dhe të tjera, kodi, akti dhe vitin e referencës, për të gjetur në të njëjtën komunikimit në fushën e llojit, fusni shkronjën R dhe të lënë bosh këtë fushë identifikimi i elementeve.

Sanksioni dështimi për të raportuar ndërprerjen e veprimtarive komerciale me modelin F Entet publike: tatimpaguesi duhet të sigurojë kodin haraç, në kolonën shuma për të paguar një borxh, ndërsa në fushën seksion për të lejuar autoritetet Tatimore (vlera e F), në fushën e kodit të veprojë si dhe referenca fushën B janë të matet me shifra, të veprojë dhe të vitit të cilit ajo i referohet, pagesa, referenca fushë lihet bosh. Legjislacioni, kompensim për ndërprerjen e veprimtarive tregtare, INPS siguron shpërndarjen e lejimit të mbështetet në praninë e në vijim të kërkesave Për punëtorë të regjistruar në skemat e veçanta për personat e vetë-punësuar për të paktën pesë vjet: vjeç për burrat dhe vjeç për gratë. Shuma e kompensimit do të paguhet deri në arritjen e kërkesave për të pensionit të pleqërisë. Kompensimin e pagesës në avancë të biznesit shuma: shuma e kompensimit për agjentët dhe tregtarët, është e barabartë me pesëqind euro në muaj, në varësi të pranimit të kërkesës për të dorëzuar në Inps me mjete elektronike.